ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Monday, August 04, 2008

دلداده - 14 مرداد
نامه که میشود نوشت؟ هان؟
سلام. غرض از مزاحمت اینکه انگار باید همه چیز را از اول نوشت. و این اصلاً ساده نیست. اصلاً توی کتم نمیرود. تو میفهمی "خط خوردن" چه دردی ست. بنشینی هر چه تا به حال نوشته ای را هی خط بزنی ورق به ورق.. همینطور که تو خط میزنی بگذاری خواجه امیری هم دستش به آسمان برسد و با ستاره ها قیامت کند بلکه جدایی را خط بزند، قمیشی گل محبوبه ی شب بخواند و عاشقم کند، حتی شجریان هم این وسط چه چه بزند شیداااای توااااام بیا به سرم یا مثلاً رسواااای توااام بنشین به برم... اصلاً بگذار همه با هم بخوانند. نامجو هم دوست دارم.. بگذار تا نفس دارند همه بخوانند و من تا قلم دارم و وقت، خط میزنم و تا اشک پشت این پلکها هست، اشک.. خط که میزنم انگار خار به چشم دلم میرود. تو میمانی و حیرت. من میمانم و بُهت. باید از اول نوشت. ولی...
اگر قرار به خط خوردن ِ دوباره ست دیگر چه نوشتنی؟ نه. بگذار بگذرد. هرطور که دلش میخواهد. عادت میکنیم به خواستن و نداشتن. به نخواستن حتی. و حتی تر به نبودن. دلم گرفته. نامه هم نمیشود نوشت..

Labels:


[ 00:03 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |