ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Monday, December 01, 2008

11 آذر
صبح میگذارم آفتاب بی رمق آذر خیال کند هنوز میتابد. سایه ی کمرنگ شاخه های چنار افتاده است روی پنجره. شکوفه های طلاییِ پرده نشسته اند میان شاخه های کم برگ درخت. حالا درست آخر پاییز چنار کنار پنجره ی اتاق من شکوفه داده است.


[ 17:34 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |