ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Thursday, November 23, 2006

معلق
آذر امروز چه سرد آمدن­ش را زیر گوش­ های سرخ ­مان فریاد زد! میان قارقار زاغ ­های بالای پله­ های زیر چراغ؛ همراه آه کودکی از دور؛ پا­ به ­پای نوای بي ­صفای موجی از امواج رسانه ­ی شنیداری..
سرمای چله­، گرمی خون رگ­هام را به بحران انجماد رسانده، سهل است اگر افکار سردم، قندیل ببندد از سقف ذهنم آویزان شود! همه حرف­هام از یادم می­روند به انتهای دل. چمباتمه می­زنند و جمع می­شوند در خودشان از سرما و هی "ها" می­کنند کف دست­های­شان، مبادا نگفته بمیرند. بیرون دل­م آفتاب امروز هم می­رود که غروب کند، زانوهام وقتی از نیمکت بلند می­شوم، صدای­م می­زنند. چیزی شبیه قعود پیش از سجود- این روزها- بی وجودم... ­

Labels:


[ 00:20 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |