ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Tuesday, September 18, 2007

مهر
لای پنجره­ را آرام باز می­کنم، نسیم نرمی از جانب شمال توی گوش چپ­م زمزمه ­ای محو ­می­کند و همین ­که رد می­شود از روی گونه ­هام، بوی خوش سررسید موسمی نو مست­م می­کند و حالا پرم از اشتیاق فصل تمام عاشقانه ­هام: پائیز برگ­ریز..

Labels:


[ 22:56 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |