ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Monday, January 14, 2008

آفتاب
همه سرما و صفا و سفید برف یک طرف؛ ایستاده از پشت پنجره­ ی بلند بخارگرفته تماشای برقِ قطره­ های برف­-آب زیر آفتابِ پس از برف که می­ چکند یکی ­یکی به ­نوبت از هر سقف و شیروانی و لبه ­­ای روی زمین انگار ابتدای باران باشد یا انتهاش هم یک طرف.

Labels:


[ 14:12 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |