ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Thursday, August 14, 2008

دوباره - 24 مرداد
امشب انگار یکی روی پنجه هاش بلند شده و ماه را بوسیده باشد، جای یک بوسه مانده روی صورت ماه!
پ.ن: نور خورشید که از لای این رشته های درهم تنیده ی ابریشم چشمهایم را میزند، یعنی پروانه شده ام! دیگر به هیچ چیز پیله نخواهم کرد.

Labels:


[ 22:40 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |